SlovenskýEnglish

VZN č.1/2023 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady