SlovenskýEnglish

Strategický dokument na dotknuté obce ''Územný plán obce Čechynce - zmeny a doplnky č.2''

Verejnosť môže doručiť svoje písomné stanovisko Okresnému úradu Nitra,

odbor starostlivosti o životné prostredie do 15 dní odo dňa, keď bolo oznámenie zverejnené. 

Oznámenie >>>>>>>>>>>>>>>>  Strategický dokument

odkaz na webové sídlo ministerstva (www.enviroportal.sk)

https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/uzemny-plan-obce-cechynce-zmeny-doplnky-c-2


Zoznam aktualít: