SlovenskýEnglish

OZNÁMENIE o začatí územného konania verejnou vyhláškou upustenie od ústneho pojednávania