SlovenskýEnglish

Oznámenie o začatí stavebného konania - upustenie od ústneho pojednávania a miestneho zisťovania - verejná vyhláška - Výstavba chodníka v obci Veľký Lapáš - Malolapášska ulica