SlovenskýEnglish

O Z N Á M E N I E o začatí územného konania – upustenie od ústneho pojednávania – verejná vyhláška –