SlovenskýEnglish

Návrh VZN Obce Golianovo č. 4/2023 o určení príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v materskej škole, školskom klube detí a v školskej jedálni v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Golianovo