SlovenskýEnglish

Daňové povinnosti občanov

Daňové povinnosti občanov

Pozor na termín podania priznania k dani z nehnuteľnosti!

Mesiac január je každý rok spätý aj s termínom podávania daňových 

priznaní k miestnym daniam. Na vyrubovanie dane z nehnuteľnosti

pre rok 2024 je rozhodujúci stav v katastri nehnuteľnosti k 1.1.2024.

Musia ho podávať všetci pôvodní aj noví majitelia nehnuteľností, ktorí

nadobudli nehnuteľnosť, alebo ktorým zaniklo vlastnícke právo

k nehnuteľnosti v predchádzajúcom roku 2023.

Kto musí podať priznanie

Daňové priznanie sa podáva, ak nastala zmena vlastníctva na základe

kúpnej, predajnej zmluvy, darovacej zmluvy , pričom v tomto prípade je

rozhodujúci dátum zápisu v katastri nehnuteľností.

V praxi to znamená, že ak fyzická alebo právnická osoba nadobudla

nehnuteľnosť, resp. došlo k zmene stavu vlastníctva počas roka 2023,

je potrebné uvedené skutočnosti priznať, a to podaním priznania k dani

z nehnuteľnosti, resp. čiastkového priznania k dani z nehnuteľnosti 

v termíne do 31.01.2024.

Daňové priznanie sú však povinní podať aj vlastníci, u ktorých došlo

k zmene stavu nehnuteľnosti a bolo im vydané:
 stavebné povolenie na stavby,
 kolaudačné rozhodnutie

alebo u ktorých došlo k:
 zmene užívania nehnuteľnosti (z bývania na podnikateľské účely)
 zmene výmery pozemku, zastavanej plochy,
 zániku daňovej povinnosti pri nehnuteľnosti (napr. predaj, zámena,

vyvlastnenie), ale k ostatným nehnuteľnostiam daňová povinnosť naďalej trvá.

Pôvodný vlastník podáva priznanie označené ako čiastkové priznanie

na zánik daňovej povinnosti a nový vlastník podáva priznanie

označené ako priznanie alebo čiastkové priznanie daňovej povinnosti.

To neplatí pre prípady, ak nehnuteľnosť nadobudli daňovníci dedičským

konaním, v tom prípade priznanie k dani z nehnuteľnosti mali podať

do 30 dní po právoplatnosti dedičského konania.

Ak v priebehu zdaňovacieho obdobia daňovník nadobudne nehnuteľnosť

vydražením, daňová povinnosť vzniká prvým dňom mesiaca

nasledujúceho po dni, v ktorom sa vydražiteľ stal vlastníkom

nehnuteľnosť alebo prvým dňom mesiaca nasledujúceho po dni

schválenia príklepu súdom. Pri zániku vlastníckych práv vydražením

daňová povinnosť zaniká  posledným dňom mesiaca, v ktorom zanikli

vlastnícke práva k nehnuteľnosti.

Žiadosť o odpustenie - zníženie poplatku za komunálny odpad

za bežný rok podľa zákona č. 582/2004 Z.z. § 82 môže poplatník

podať písomne na Obecnom úrade v Golianove, v lehote najneskôr

do 30.11. bežného roka alebo do 30 dní odo dňa keď tieto zmeny nastali.

Súčasťou žiadosti musí byť doklad preukazujúci splnenie podmienok

na odpustenie resp. zníženie poplatku.


Zoznam aktualít: