SlovenskýEnglish

Daňové povinnosti občanov

Daňové povinnosti občanov


Pozor na termín podania priznania k dani z nehnuteľnosti!


Mesiac január je každý rok spätý aj s termínom podávania daňových priznaní k miestnym daniam. Na vyrubovanie dane z nehnuteľnosti pre rok 2023 je rozhodujúci stav v katastri nehnuteľnosti k 1.1.2023.
Musia ho podávať všetci pôvodní aj noví majitelia nehnuteľností, ktorí nadobudli nehnuteľnosť, alebo ktorým zaniklo vlastnícke právo k nehnuteľnosti v predchádzajúcom roku 2022.

Kto musí podať priznanie

Daňové priznanie sa podáva, ak nastala zmena vlastníctva na základe kúpnej, predajnej zmluvy, darovacej zmluvy , pričom v tomto prípade je rozhodujúci dátum zápisu v katastri nehnuteľností.
V praxi to znamená, že ak fyzická alebo právnická osoba nadobudla nehnuteľnosť, resp. došlo k zmene stavu vlastníctva počas roka 2022, je potrebné uvedené skutočnosti priznať, a to podaním priznania k dani z nehnuteľnosti, resp. čiastkového priznanie k dani z nehnuteľnosti v termíne do 31.01.2023.

Daňové priznanie sú však povinní podať aj vlastníci, u ktorých došlo k zmene stavu nehnuteľnosti a bolo im vydané
• stavebné povolenie na stavby,
• kolaudačné rozhodnutie
alebo u ktorých došlo k:
• zmene užívania nehnuteľnosti (z bývania na podnikateľské účely)
• zmene výmery pozemku, zastavanej plochy,
• zániku daňovej povinnosti pri nehnuteľnosti (napr. predaj, zámena, vyvlastnenie), ale k ostatným nehnuteľnostiam daňová povinnosť naďalej trvá

Pôvodný vlastník podáva priznanie označené ako čiastkové priznanie na zánik daňovej povinnosti a nový vlastník podáva priznanie označené ako priznanie alebo čiastkové priznanie daňovej povinnosti.
To neplatí pre prípady, ak nehnuteľnosť nadobudli daňovníci dedičským konaním, v tom prípade priznanie k dani z nehnuteľnosti mali podať do 30 dní po právoplatnosti dedičského konania.

Ak v priebehu zdaňovacieho obdobia daňovník nadobudne nehnuteľnosť vydražením, daňová povinnosť vzniká prvým dňom mesiaca nasledujúceho po dni, v ktorom sa vydražiteľ stal vlastníkom nehnuteľnosť alebo prvým dňom mesiaca nasledujúceho po dni schválenia príklepu súdom. Pri zániku vlastníckych práv vydražením daňová povinnosť zaniká posledným dňom mesiaca, v ktorom zanikli vlastnícke práva k nehnuteľnosti.

Žiadosť o odpustenie - zníženie poplatku za komunálny odpad za bežný rok podľa zákona č. 582/2004 Z.z. § 82 môže poplatník podať písomne na Obecnom úrade v Golianove, v lehote najneskôr do 28.02. bežného roka alebo do 30 dní odo dňa keď tieto zmeny nastali. Súčasťou žiadosti musí byť doklad preukazujúci splnenie podmienok na odpustenie resp. zníženie poplatku.


Zoznam aktualít: