SlovenskýEnglish

Zámer predať majetok ako prípad osobitného zreteľa

Zmysle § 9a ods. 8, písm. e) zákona č.138/1991 Zb. o majetku obci v platnom zenní predkkladáme návrh na predaj majetku obce ako prípad hodný osobitného zreteľa

>>>>  Zámer predať majetok ako prípad osobitného zreteľa - P. Áč


Zoznam aktualít: