SlovenskýEnglish

Výberové konanie - ekonóm, účtovník obce

Obec Golianovo

VYHLASUJE

v súlade s ustanovením § 6 ods. 1 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo

verejnom záujme v znení neskorších predpisov

výberové konanie na obsadenie pracovného miesta na pozíciu

ekonóm, účtovník obce.

Pracovná náplň:

1. Samostatné vedenie podvojného účtovníctva v súlade s platnou legislatívou.

2. Vypracovanie a sledovanie rozpočtu obce.

3.Fakturácia, účtovné závierky

Kvalifikačné predpoklady:

stredoškolské s maturitou,

vysokoškolské I. stupňa alebo

vysokoškolské vzdelanie II. stupňa ekonomického smeru

Pracovný úväzok: plný úväzok

Požadovaná prax:

minimálne 2 ročná prax

Predpokladaný nástup: 15.05.2023

Platové podmienky:

Funkčný plat v zmysle zákona þ. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých

zamestnancov pri výkone vo verejnom záujme + osobný príplatok v závislosti od

skúsenosti uchádzača

Informácie o výberovom konaní :

na pracovný pohovor budú pozvaní uchádzači, ktorí zodpovedajú uvedeným

požiadavkám.

Termín predloženia prihlášok do výberového konania: 10.05.2023

Ďalšie požiadavky :

• občianska bezúhonnosť

• spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu

• osobné a morálne predpoklady, zodpovednosť, samostatnosť

• znalosť legislatívy v oblasti náplne práce

• práca s PC (Word, Excel, Outlook,...)

Zoznam požadovaných dokladov:

• písomná žiadosť o zaradenie do výberového konania

• profesijný štruktúrovaný životopis

• overené kópie dokladov o nadobudnutom vzdelaní

• súhlas uchádzača na použitie osobných údajov pre potreby výberového

konania v zmysle zákona NR SR þ. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov


Zoznam aktualít: