SlovenskýEnglish

Schválenie Nenávratného finančného príspevku pre projekt Rozšírenie kapacít v MŠ Golianovo

ROZHODNUTIE O SCHVÁLENÍ ŽIADOSTI O POSKYTNUTIE NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR ako riadiaci orgán pre Integrovaný regionálny operačný program na základe výsledkov konania o žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku rozhodol tak, že v súlade s ustanovením § 57 zákona č.292/2014 Z.z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
SCHVAĽUJE
s výškou príspevku NFP maximálne 565 473,70 EUR
Žiadateľ: Obec Golianovo
Kód žiadosti o poskytnutie NFP: NFP302020BKU1
Kód výzvy: IROP-PO2-SC221-2021-67
Názov projektu: Rozšírenie kapacít v MŠ Golianovo


Zoznam aktualít: