SlovenskýEnglish

Oznámenie o začatí stavebného konania - upustenie od ústneho pojednávania a miestneho zisťovania - verejná vyhláška - ''Rekonštrukcia miestnych komunikácií v obci Golianovo''

>>>>>>>>      OZNÁMENIE

>>>>>>>>      VÝKRES


Zoznam aktualít: