SlovenskýEnglish

Návrh VZN Obce Golianovo č.1/2024 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

>>>>>>>>>>>>>>  NÁVRH na VZN č.1/2024


Zoznam aktualít: