SlovenskýEnglish

Návrh VZN Obce Golianovo č.1/2024 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady