Daň z nehnuteľností zahŕňa:

 • daň z pozemkov,
 • daň zo stavieb,
 • daň z bytov a nebytových priestorov v bytovom dome.

Pre vyrubenie dane z nehnuteľností je rozhodujúci stav v katastri nehnuteľností k 1. januáru zdaňovacieho obdobia (príslušného kalendárneho roka), pričom daňový subjekt musí podať daňové priznanie na predpísaných tlačivách do 31. januára bežného zdaňovacieho obdobia. Na zmeny skutočností rozhodujúcich pre daňovú povinnosť, ktoré nastanú v priebehu zdaňovacieho obdobia sa neprihliada.

Daňovník je aj v priebehu zdaňovacieho obdobia povinný oznámiť správcovi dane všetky skutočnosti rozhodujúce pre vznik (zánik) daňovej povinnosti, ako aj každú zmenu týchto skutočností do 30 dní odo dňa, keď tieto skutočnosti nastali (predaj, prevod, dedičstvo, darovanie, stavebné úpravy a pod.).

Ak je pozemok, stavba alebo byt a nebytové priestory v spoluvlastníctve viacerých daňovníkov, daňovníkom daní je každý spoluvlastník podľa výšky svojho spoluvlastníckeho podielu. Spoluvlastníci sa môžu dohodnúť na zastúpení.

Potrebujete:

 • Daňové priznanie k dani z nehnuteľností FO, PO.
 • Daň z pozemkov - doklad preukazujúci nadobudnutie vlastníctva pozemku (kúpno-predajná zmluva, list vlastníctva a pod.).
 • Daň zo stavieb - doklad preukazujúci nadobudnutie stavby (list vlastníctva, pri novostavbe kolaudačné rozhodnutie, rozhodnutie o vklade kúpno-predajnej zmluvy do katastra). Zdaňujú sa aj stavby, ktoré nie sú zapísané v katastri nehnuteľností.
 • Daň z bytov - doklad preukazujúci vlastníctvo bytu (kúpno-predajná zmluva, darovacia zmluva, list vlastníctva).
 • Oznamenie o určení spoluvlastníka.

Lehota na vybavenie:

 • do 30 dní, v zložitých prípadoch v lehotách stanovených zákonom  č. 563/2009 Z. z.  v znení neskorších predpisov.

Vyrubenie dane

Vyrubená daň z nehnuteľností je splatná do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia. Správca dane určuje, že daň je možné uhradiť aj v troch rovnakých splátkach:

Spôsoby platenia

 • bezhotovostným prevodom na účet obce,
 • poštovou poukážkou na účet obce,
 • v hotovosti do pokladne obce.

Vzory daňových priznaní k daní z nehnuteľností a miestnym daniam nájdete na stránke Ministerstva financií SR - na tomto linku všeobecne: Vzory daňových priznaní k dani z nehnuteľností a miestnym daniam

  Daň za psa upravuje zákon č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady (ďalej „zákon"). Týmto zákonom sa ustanovujú miestne dane a miestne poplatky, ktoré môže ukladať mesto, obec alebo vyšší územný celok. Daň za psa je miestnou daňou, ktorú ukladá mesto alebo obec (správca dane). 

  Predmetom dane za psa je pes starší ako 6 mesiacov chovaný fyzickou alebo právnickou osobou.

  Daňová povinnosť vzniká prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom sa pes stal predmetom dane a zaniká prvým dňom mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom daňovník už nie je vlastníkom alebo držiteľom psa. Zdaňovacím obdobím dane za psa, je kalendárny rok.

  Daňovníkom je fyzická osoba  alebo právnická osoba, ktorá je:

  • vlastníkom psa,
  • držiteľom psa, ak sa nedá preukázať, kto psa vlastní.

  Daň nie je povinný platiť vlastník, resp. držiteľ psa, ktorý je:

  • chovaný na vedecké a výskumné účely,
  • umiestnený v útulku zvierat,
  • pes, ktorý má špeciálny výcvik a vlastní ho alebo používa držiteľ preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím

  Oslobodenie alebo zníženie dane je nutné preukázať do 30 dní od vzniku daňovej povinnosti. Pre psov starých 6 mesiacov a viac, daňová povinnosť vzniká 1. dňom nasledujúceho mesiaca, kedy dovŕšil pes 6 mesiacov. Daňová povinnosť zaniká posledným dňom mesiaca, kedy pes uhynul.  Daňovník je povinný písomne oznámiť vznik daňovej povinnosti správcovi dane do 30 dní od vzniku daňovej povinnosti a v tejto lehote zaplatiť daň za zdaňovacie obdobie alebo pomernú časť dane za zostávajúce mesiace zdaňovacieho obdobia, v ktorom vznikla daňová povinnosť.

  Správa dane

  Miestne príslušnou obcou je obec, na ktorej území je pes chovaný. Obec ustanoví všeobecne záväzným nariadením podrobnosti k dani za psa, najmä  najmä sadzbu dane, prípadne rôzne sadzby dane podľa určených kritérií spojených s predmetom dane, prípadné oslobodenia od dane alebo zníženia dane.

  Lehota na vybavenie

  • na počkanie

  Vzor tlačiva (strana 7): 

  Poplatníkom (osobou, ktorá je povinná platiť poplatok) je:

  1. Fyzická osoba, ktorá má v obci trvalý alebo prechodný pobyt alebo ktorá má oprávnenie užívať alebo užíva nehnuteľnosť. 
  2. Právnická osoba, ktorá je oprávnená užívať alebo užíva nehnuteľnosť na iný účel ako podnikanie nachádzajúcu sa na území obce.
  3. Podnikateľ, ktorý je oprávnený užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území obce na účel podnikania.
  4. Ak žije viacero osôb v spoločnej domácnosti, môže poplatkovú povinnosť prevziať na seba jeden z nich. Túto povinnosť nesmie plniť alebo za iného prevziať osoba, ktorá sa dlhodobo zdržuje v zahraničí alebo je nezvestná. V prípade, že poplatník je osobou, ktorá nie je spôsobilá na právne úkony v plnom rozsahu, poplatkovú povinnosť za ňu plní buď zákonný zástupca, alebo ustanovený opatrovník. 

  Bližšie informácie o tom, za čo sa platí poplatok, kto je povinný a kto nie je povinný platiť, kedy vzniká/zaniká poplatková povinnosť sa dozviete na tejto adrese: https://www.slovensko.sk/sk/zivotne-situacie/zivotna-situacia/_miestny-poplatok-komunalny-odpad

  • Suma

  Obec si môže ustanoviť vo svojom všeobecne záväznom nariadení sadzbu poplatku v rozsahu stanovenom zákonom. V prípade, že týmto spôsobom sadzbu poplatku obec nestanoví, platí sa poplatok v najnižšej sadzbe, ktorá je uvedená v zákone.

  Podľa aktuálneho znenia zákona je sadzba poplatku:

  • najmenej 0,0033 eura a najviac 0,0531 eur za jeden liter alebo dm3 komunálnych odpadov vrátane drobných stavebných odpadov, ak v obci nebol zavedený množstvový zber drobného stavebného odpadu
  • najmenej 0,0066 eura a najviac 0,1659 eur za jeden kilogram komunálnych odpadov vrátane drobných stavebných odpadov, ak v obci nebol zavedený množstvový zber drobného stavebného odpadu,
  • najmenej 0,0066 eura a najviac 0,1095 eur za osobu a kalendárny deň,
  • najmenej 0,015 eura a najviac 0,078 eur za kilogram drobných stavebných odpadov bez obsahu škodlivín, ak v obci bol zavedený množstvový zber drobného stavebného odpadu.

  Zníženie poplatku:

  Obec môže poplatníkovi za určité obdobie, ktoré trvá viac ako 90 dní v priebehu zdaňovacieho obdobia a počas ktorého sa nezdržiava alebo sa nezdržiaval na území obce, poplatok znížiť alebo odpustiť. Podmienky spolu s potrebnými dokladmi na zníženie alebo odpustenie poplatku obec určí vo všeobecne záväznom nariadení. (slovensko.sk)

  Podľa zákona môže obec poplatok znížiť alebo osoby úplne oslobodiť od poplatku aj za iných podmienok ako nezdržiavanie sa na území obce viac ako 90 dní. Rovnako však musia byť uvedené vo všeobecne záväznom nariadení. Ide najmä o prípady, keď je fyzická osoba:

  • v hmotnej núdzi;
  • staršia ako 62 rokov;
  • držiteľ preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím;
  • držiteľ preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím so sprievodcom;
  • prevažne alebo úplne bezvládna osoba.

  Vysvetľujúce zákony:

  Zákon č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady,  Zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch

   V prípade, že máte záujem o vyhlásenie rôznych druhov oznamov v miestnom rozhlase, tabuľka nižšie zobrazuje cenník poplatkov s ohľadom na typ vyhlásenia.

   Názov poplatku Suma poplatku
   Oznamy, podnikateľské aktivity
   Relácie k jubileám
   Smútočné oznamy

   Poplatok môžete uhradiť v pokladni obecného úradu alebo prevodom IBAN. Text hlásenia môžete doručiť osobne na obecnú úrad, alebo zaslať mailom.

   ERROR: !
   ERROR No: